Algemene voorwaarden


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Chesterfield gesloten vanaf 01-10-2021.

PRECONTRACTUELE INFORMATIE – Deze algemene voorwaarden bevatten voor klanten belangrijke pre- en postcontractuele informatie over onder meer de identiteit en contactgegevens van Chesterfield, het herroepingsrecht bij overeenkomsten gesloten op afstand en buiten verkoopruimte, conformiteit (wettelijke garantie) en klachtenafhandeling.

Artikel 1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden genoemde termen die met een hoofdletter beginnen, zowel in het enkelvoud als meervoud, hebben de betekenis die hieronder daaraan is gegeven.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van iedere Overeenkomst.
 2. Chesterfield: handelsnaam van de entiteit zoals nader geduid in artikel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon die bij het sluiten van de Overeenkomst handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 4. Dienst: een dienst, bijvoorbeeld het uitvoeren van reparatie- of en onderhoudswerkzaamheden, verhuur van Producten of enige andere vorm van dienstverlening (waaronder mede verstaan: aanneming van werk).
 5. Dienstenovereenkomst: iedere andere overeenkomst dan een Koopovereenkomst, strekkende tot levering van een Dienst door Chesterfield aan de Klant.
 6. Klant: de wederpartij van Chesterfield bij een Overeenkomst, zijnde een Consument of Zakelijke Klant.
 7. Koopovereenkomst: een overeenkomst strekkende tot de verkoop van een Product door Chesterfield aan de Klant.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chesterfield en Klant, zijnde een Koopovereenkomst of Dienstenovereenkomst.
 9. Overeenkomst Op Afstand: een Overeenkomst die tussen Chesterfield en de Consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van Producten of levering van Diensten op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Chesterfield en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
 10. Overeenkomst Buiten Verkoopruimte: iedere Overeenkomst die tussen Chesterfield en de Consument:
  – is gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Chesterfield en de Consument op een andere plaats dan de Verkoopruimte van Chesterfield of waarvoor door de Consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden;
  – wordt gesloten in de Verkoopruimte van Chesterfield of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de Verkoopruimte van Chesterfield is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Chesterfield en de Consument; of
  – wordt gesloten tijdens een excursie die door Chesterfield is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van Producten of Diensten aan de Consument.
 11. Partij: een partij bij de Overeenkomst.
 12. Product: een roerende zaak.
 13. Verkoopruimte is:
  – iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Chesterfield op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of
  – iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Chesterfield gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 14. Zakelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het sluiten van de Overeenkomst handelde voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2. Identiteit en contactgegevens van Chesterfield

Statutaire naam en entiteit: Chesterfield BV

Statutair vestigingsadres onderneming: Hoendiep 208, 9745 ED Groningen, Nederland.

Kamer van Koophandel: 53748980

BTW-nummer: NL823916819B03

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten die:

 1. Op Afstand of Buiten Verkoopruimte zijn gesloten met Consumenten;
 2. In een Verkoopruimte met Consumenten zijn gesloten; en
 3. In een Verkoopruimte of via andere kanalen (zoals via Internet) met Zakelijke Klanten zijn gesloten.

3.2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, tenzij anders staat aangegeven of tenzij de aard van de Klant (Consument of Zakelijke Klant) en/of de aard van de gesloten Overeenkomst (Op Afstand, in of Buiten Verkoopruimte) en/of de aard van wat onder de Overeenkomst geleverd wordt (Product en/of Dienst) de toepasselijkheid ervan uitsluit.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

4.1. Elk aanbod van Chesterfield is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt of gedurende de in het aanbod vermelde termijn.

4.2. Een aanbod dat middels een offerte of prijsopgave wordt gedaan is geldig tot tien (10) dagen na de daarin vermelde datum, of bij gebreke daarvan, de dag van verzending daarvan door Chesterfield aan Klant, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld. Indien Klant een aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn aanvaardt, is Chesterfield niet verplicht de aanvaarding van Klant te accepteren. Indien Chesterfield toch tot acceptatie overgaat komt de Overeenkomst alsnog tot stand onder de voorwaarde dat de acceptatie door Chesterfield geschiedt binnen tien (10) dagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding door Klant.

4.3. Indien een Zakelijke Klant niet expliciet akkoord gaat met een aanbod van Chesterfield, maar desondanks de indruk wekt akkoord te gaan (bijvoorbeeld door alvast bepaalde geoffreerde werkzaamheden door Chesterfield te laten uitvoeren), geldt het gehele aanbod als aanvaard.

4.4. Met uitzondering van contante verkopen in een Verkoopruimte en vooruitbetalingen komen Overeenkomsten niet tot stand door het plaatsen van een bestelling, doch uitsluitend door een schriftelijke bevestiging van acceptatie van een bestelling door Chesterfield. De schriftelijke bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant binnen twee dagen na ontvangst bezwaar tegen de inhoud heeft gemaakt.

4.5. Informatie, afmetingen, maten, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door Chesterfield kenbaar zijn gemaakt met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten en Diensten zijn indicatief en worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Vergissingen of fouten in een aanbod binden Chesterfield jegens een Klant niet.

4.6. Chesterfield kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen van de kleur van een geleverd Product ten opzichte van de digitale weergave van die kleur, leer- en stofstalen alsmede showroommodellen. Dit geldt ook voor afmetingen en maten ten opzichte van iedere correspondentie, uitingen, (eigen) tekeningen alsmede showroommodellen. Genoemde afwijkingen kunnen geen reden zijn voor dispuut.

4.7. Chesterfield is gerechtigd om voorafgaande aan, alsmede na de totstandkoming van de Overeenkomst, na te gaan of de Klant in staat is om aan diens betalingsverplichtingen te voldoen – één en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. Indien een Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, dan heeft Chesterfield het recht de Overeenkomst te ontbinden indien uit dergelijk onderzoek blijkt dat Chesterfield goede gronden heeft te vrezen dat de Klant de betalingsverplichting niet (volledig) kan voldoen. Voor zover het een bestelling betreft zal Chesterfield dan het recht hebben om, al dan niet gemotiveerd, de bestelling te weigeren en/of nadere voorwaarden te stellen voordat de Overeenkomst tot stand kan komen.

4.8. Voor zover wettelijk toegestaan is uitgesloten van toepasselijkheid op de Overeenkomst: artikel 6:227b lid 1 BW, 6:227c BW, 7:408 lid 1 BW en titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (aanneming van werk), behalve art. 7:750, 7:751, 7:752 lid 1, 7:757, 7:758, 7:759 BW.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Alle door Chesterfield gecommuniceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.

5.2. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het betreffende aanbod van Chesterfield gebaseerd is op door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens die voor de prijsbepaling relevant waren, dan heeft Chesterfield het recht de Overeenkomst daarop aan te passen zonder dat daarvoor nadere instemming van Klant voor is vereist. Chesterfield is niet gehouden om door Klant verstrekte gegevens op voorhand te controleren op juistheid.

5.3. Chesterfield is gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen als gevolg van kostenverhogende omstandigheden die na totstandkoming van de Overeenkomst aan het licht zijn gekomen en die niet aan Chesterfield kunnen worden toegerekend, ongeacht of Chesterfield bij de oorspronkelijke prijsbepaling rekening had behoeven te houden met de kans op zulke kostenverhogende omstandigheden.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. De bestelde Producten van een Overeenkomst worden pas in productie genomen nadat Chesterfield de (aan)betaling heeft ontvangen. Het niet voldoen van de aanbetaling sluit niet uit dat er een Overeenkomst is gesloten.

6.2. Het restant van het totaalbedrag van de Koopovereenkomst dient bij levering te worden/zijn voldaan. Indien Chesterfield voor levering gebruik maakt van een transporteur dient het restant van het totaalbedrag van de Koopovereenkomst aan Chesterfield te zijn voldaan voordat de te leveren Producten op transport gaan.

Artikel 7. Levering van Producten

7.1. Nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, zal Chesterfield passende zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Koopovereenkomst.

7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt aflevering van Producten tot de eerste deur op de begane grond op het adres dat Klant aan Chesterfield voor aflevering heeft medegedeeld. Chesterfield levert niet op eilanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3. Chesterfield is gerechtigd bij de Klant aanvullende kosten in rekening te brengen voor levering van Producten buiten het gewone leveringsgebied van Chesterfield (eilanden vallen buiten het gewone leveringsgebied), welke kosten voorafgaand aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst alsdan aan de Klant zullen worden medegedeeld.

7.4. Klant zorgt er voor dat Chesterfield de Producten kan afleveren en draagt het risico voor onjuiste en onvolledige informatie met betrekking tot de levering. Tevens zorgt hij er voor dat de plaats van levering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is. De Klant die tegen het advies van Chesterfield toch wil dat Chesterfield bepaalde handelingen verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

7.5. Als bij levering van het Product beschadigingen worden vastgesteld dient Klant dit op het afleverbewijs te vermelden. Klant dient bij een melding van beschadiging voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan Chesterfield te sturen om de gegrondheid van de melding te kunnen beoordelen. Producten worden geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd indien dit niet op het afleverbewijs is vermeld.

7.6. Overeengekomen of door Chesterfield gecommuniceerde levertermijnen zijn indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Bij overschrijding van gecommuniceerde levertermijnen is Chesterfield niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

7.7. Producten die voor levering worden aangeboden dienen binnen 2 weken worden afgenomen. Indien aangeboden Producten niet worden afgenomen zullen deze 1 maand voor rekening en risico van Klant tegen vergoeding van opslagkosten worden opgeslagen. Als de aangeboden Producten na afloop van deze termijn nog niet door Klant zijn afgenomen mag Chesterfield de Koopovereenkomst als geannuleerd beschouwen en naast opslagkosten tevens annuleringkosten aan Klant berekenen.

7.8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het volgende jegens Zakelijke Klanten:

a. Producten worden door Chesterfield ExWorks (Incoterms 2010) geleverd;

b. Transport van Producten komt voor rekening en risico van de Zakelijke Klant;

c. Chesterfield is gerechtigd eventuele verpakkings- en verzendkosten afzonderlijk aan Zakelijke Klant in rekening te brengen;

d. Overeengekomen of door Chesterfield gecommuniceerde levertermijnen van Producten dienen te worden beschouwd als indicatief en nimmer als fataal. Bij overschrijding van gecommuniceerde levertermijnen is Chesterfield niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Artikel 8. Levering van Diensten

8.1. Nadat de Dienstenovereenkomst tot stand is gekomen, zal Chesterfield zich naar beste kunnen inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk uit te voeren, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8.2. Overeengekomen of door Chesterfield gecommuniceerde oplevertermijnen zijn indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Oplevering van werkzaamheden of gedeelten daarvan zal geschieden wanneer de verrichte werkzaamheden naar professionele mening van Chesterfield voldoen aan hetgeen is overeengekomen.

8.3. Klant is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Chesterfield aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Chesterfield worden verstrekt. Een eventuele termijn waarbinnen Chesterfield de Dienstenovereenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Chesterfield zijn ontvangen.

8.4. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Chesterfield bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Chesterfield daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

8.5. Chesterfield is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Diensten. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.

8.6. Indien Zakelijke Klant van mening is dat het opgeleverde niet voldoet aan de Dienstenovereenkomst, dan dient Zakelijke Klant dit binnen zeven kalenderdagen na oplevering bekend te maken. Indien Zakelijke Klant nalaat binnen de voornoemde termijn aan te geven dat het opgeleverde (naar diens mening) niet voldoet aan de Dienstenovereenkomst, dan wel indien Zakelijke Klant het opgeleverde, al dan niet gedeeltelijk, in gebruik neemt, dan wordt het opgeleverde geacht te voldoen aan de Dienstenovereenkomst en zal Chesterfield niet langer gehouden kunnen worden tot enige vorm van nakoming of schadevergoeding.

Artikel 9. Herroepingsrecht

Dit artikel is slechts van toepassing op Consumenten die een Overeenkomst op Afstand of een Overeenkomst Buiten Verkoopruimte met Chesterfield zijn aangegaan. Zakelijke Klanten komen derhalve geen herroepingsrecht toe.

De Consument heeft het recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen (de ‘bedenktermijn’), zonder opgave van redenen, kosteloos te herroepen (‘ontbinden’).

Voor een Koopovereenkomst gaat de bedenktermijn in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

a. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

Voor Dienstenovereenkomsten gaat de bedenktermijn in op de dag nadat de Dienstenovereenkomst tot stand is gekomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Chesterfield BV, Hoendiep 208, 9745ED, Groningen, NL via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van diens beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zoals hieronder opgenomen), maar is hiertoe niet verplicht. Alleen herroepingen die tijdig zijn gestuurd kunnen worden uitgeoefend.

Gevolgen van de herroeping

Als de Consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die Consument tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Chesterfield op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen, van Chesterfield terug. Chesterfield betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Chesterfield mag wachten met terugbetaling tot Chesterfield de Producten retour heeft ontvangen. De geretourneerde Producten worden uitsluitend terugbetaald indien deze goed verpakt en in onbeschadigde staat zijn ontvangen door Chesterfield.

De Consument dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de Overeenkomst te herroepen aan Chesterfield heeft medegedeeld, aan Chesterfield terug te zenden of te overhandigen. De Consument is op tijd als de Consument de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Consument.

De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Als de Consument ten aanzien van een Dienstenovereenkomst heeft verzocht om de verrichting van Diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan betaalt de Consument een bedrag dat evenredig is aan hetgeen, op het moment dat de Consument Chesterfield ervan in kennis heeft gesteld dat de Consument de Overeenkomst herroept, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de Overeenkomst.

Uitsluitingen Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor Koopovereenkomsten strekkende tot levering van volgens de specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor Dienstenovereenkomst, na nakoming van de Dienstenovereenkomst, en voor zover de Dienstenovereenkomst voor de Consument een betalingsverplichting inhoudt, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht) zodra Chesterfield de Dienstenovereenkomst is nagekomen.

Download hier uw Europese modelformulier voor herroeping

Artikel 10. Annulering door Consument

10.1. Consumenten zijn gerechtigd een Dienstenovereenkomst op ieder moment, en een Koopovereenkomst tot aan de dag waarop het Product wordt verzonden, te annuleren middels schriftelijke kennisgeving aan Chesterfield, in welk geval de Consument gehouden is aan Chesterfield annuleringskosten te betalen van zeventig (70) % van de geannuleerde orderwaarde (exclusief verzendkosten), of, indien hoger, de daadwerkelijk door Chesterfield door de annulering geleden schade.

10.2. Het annuleringsrecht dat in dit artikel aan de Consument wordt toegekend geldt niet voor maatwerkproducten, oftewel volgens de specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 11. Annulering door Zakelijke Klant

11.1. Zakelijke Klanten zijn gerechtigd een Dienstenovereenkomst op ieder moment, en een Koopovereenkomst tot aan de dag waarop het Product wordt verzonden, te annuleren middels schriftelijke kennisgeving aan Chesterfield, in welk geval de Zakelijke Klant gehouden is aan Chesterfield annuleringskosten te betalen van zeventig (70) % van de geannuleerde orderwaarde (exclusief verzendkosten), of, indien hoger, de daadwerkelijk door Chesterfield door de annulering geleden schade.

11.2. Het annuleringsrecht dat in dit artikel aan de Zakelijke Klant wordt toegekend geldt niet voor maatwerkproducten, oftewel volgens de specificaties van de Zakelijke Klant vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Zakelijke Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Chesterfield behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor alle betreffende Producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere daarmee samenhangende vordering(en) die Chesterfield op de Klant heeft verkregen.

12.2. Chesterfield is jegens Zakelijke Klanten gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien Chesterfield goede grond heeft te vrezen dat de Zakelijke Klant in de nakoming van haar (betaling)verplichtingen zal tekortschieten. In een dergelijk geval zal Zakelijke Klant aan Chesterfield de benodigde toegang verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, teneinde Chesterfield in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Zakelijke Klant zal voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd conform de marktwaarde op het moment van terugname, als zodanig vastgesteld door Chesterfield, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met alle kosten die Chesterfield heeft gemaakt in verband met de terugneming van de Producten. Chesterfield is gerechtigd enige openstaande vorderingen te verrekenen met het te crediteren bedrag.

12.3. Het is de Klant niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13. Conformiteit

Ten aanzien van de verkoop van Producten staat Chesterfield ervoor in dat het geleverde Product zo goed mogelijk beantwoordt aan de Overeenkomst. Chesterfield zal in dit kader haar verplichtingen jegens Klant inzake (non-)conformiteit zo goed mogelijk nakomen. Aangezien alle door Chesterfield verkochte Producten grotendeels van natuurlijke materialen met de hand gemaakt zijn, is het mogelijk dat de geleverde Producten in kleine mate kunnen afwijken in afmeting, kleur, structuur etc., welke afwijkingen door de Klant bij voorbaat worden geaccepteerd en kunnen geen reden zijn voor dispuut.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Onderhavig artikel geldt jegens Consumenten slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.

14.2. De totale aansprakelijkheid van Chesterfield jegens de Klant, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;

(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chesterfield aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; en
(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

14.3. Het maximale bedrag waarvoor Chesterfield aansprakelijk kan zijn, is per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst aan Chesterfield verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan vijfentwintighonderd euro per Overeenkomst. Chesterfield hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld.

14.4. Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Chesterfield.

14.5. De aansprakelijkheid van Chesterfield wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Chesterfield onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Chesterfield ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chesterfield in staat is adequaat te reageren.

14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Chesterfield meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding voor Klant vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Klant bekend is geworden met, of redelijkerwijs had moeten zijn, dat hij schade heeft geleden.

14.7. Chesterfield is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, bijvoorbeeld schade als gevolg van invloed van bouwvocht, luchtvochtigheid, indirecte werkingen van zon/cv-leidingen/haarden enzovoort.

Artikel 15. Overmacht

Chesterfield is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Chesterfield door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Chesterfield kan worden gevergd.

Artikel 16. Klachten en geschillen

16.1. Als de Klant niet tevreden is over de wijze waarop Chesterfield uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, wordt de Klant verzocht dit tijdig kenbaar te maken via de contactgegevens die vermeld staan op de website. Elke melding of klacht wordt zorgvuldig en zo snel mogelijk in behandeling genomen. Dit geldt ook voor gebreken die na levering door gebruik zijn ontstaan, rekening houdend met slijtage door met de bestemming corresponderend gebruik van het geleverde Product. Het niet tijdig melden kan tot gevolg hebben dat Klant zijn rechten op dit gebied verliest.

16.2. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van het geleverde Product. Klant moet zich als een goed afnemer gedragen, dat houdt onder andere in dat hij het Product goed en afdoende onderhoudt en behandelt.

16.3. Bij Klachten stelt Klant Chesterfield in de gelegenheid om door of namens hem de klacht te inspecteren en/of herstellen. Als een Klacht goed hersteld kan worden hoeft het Product niet omgeruild te worden. Klant moet zijn Klacht zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur enzovoort kunnen het recht op garantie beperken indien de afwijkingen vanuit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens gebruikelijke normen.

16.4. Klachten zijn voor Klant geen aanleiding om niet aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

16.5. Tenzij anders overeengekomen zijn showroommodellen uitgesloten van garantie.

16.6. Een Consument die woonachtig is in de Europese Economische Ruimte en met wie Chesterfield een Overeenkomst Op Afstand of Overeenkomst Buiten Verkoopruimte is aangegaan, kan zich wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform, welke vindbaar is via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , indien de Consument niet tevreden is over de wijze waarop Chesterfield diens klacht heeft behandeld.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. Op Koopovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

17.2. De rechtskeuze uit het eerste lid zal conform artikel 6 Rome-1 Verordening ((EC) 593/2008) ten aanzien van Consumenten er niet toe leiden dat de Consument eventuele bescherming verliest welke de Consument geniet op grond van dwingende bepalingen van het land waarin de Consument diens gewone verblijfplaats heeft.

17.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten met Chesterfield zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Chesterfield gevestigd is. Chesterfield zal Consumenten een termijn gunnen van een maand nadat Chesterfield zich schriftelijk jegens Consument op deze bepaling (forumkeuze) heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

17.4. In relatie tot Zakelijke Klanten geldt dat, indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dit niet de geldigheid van de resterende Algemene Voorwaarden aantast. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

17.6. Bepalingen die in deze Algemene Voorwaarden niet mochten zijn opgenomen worden geacht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de intentie van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde artikelen.

17.7. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.